In Memoriam

Woensdag 5 oktober 2022

Op 5 oktober jl. werd het bestuur van de Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden (KVDEG) geïnformeerd dat haar bestuurslid Jannie van der Pol uit Haarlem op die dag plotseling was overleden.

Het overlijden van Jannie, die aan het einde van dit jaar 74 jaar zou worden, is de derde keer dat onze vereniging getroffen wordt door het overlijden van een onzer bestuursleden binnen nog geen jaar. Ons bestuur is hierdoor zeer aangeslagen.

Binnen ons bestuur was Jannie belast met de portefeuille van algemene zaken en deed daarnaast al datgene wat door een bestuur gedaan moest worden.

Daarnaast zorgde zij dat onze leden bij hun verjaardag een kaart kregen namens de KVDEG.  Dit werd door de leden zeer op prijs gesteld, temeer dat de door haar verstuurde kaarten door haar zelf waren vervaardigd.

Een van de vraagstukken waar Jannie binnen ons bestuur aanhoudend aandacht voor vroeg, was de aandacht voor de kwetsbaren en sociaal zwakkeren in onze samenleving. In de toekomst zal ons bestuur zich moeten beraden op welke wijze deze aandacht opnieuw kan worden ingevuld.

Door het heengaan van Jannie mist ons bestuur de vrouwelijke noot binnen de gevoerde discussies. Ons bestuur zal daarom alles in het werk stellen om de inbreng van vrouwen binnen ons bestuur te herstellen.

Binnen ons bestuur hebben wij Jannie leren kennen als iemand die bijna altijd goede zin had, ondanks de lichamelijke mankementen die zich de laatste jaren bij haar openbaarden.

Doordat ze problemenj aan haar been had gekregen, was het haar het laatste jaar onmogelijk om de bestuursvergaderingen bij te wonen, haar werk ging echter gewoon door.

Het bestuur zal Jannie erg missen en hoopt dat haar familie het heengaan van haar te zijner tijd een plaats kan geven.

Jannie werd op woensdag 12 oktober 2022 om half elf gecremeerd in het Crematorium van Driehuis/Westerveld, waarbij een deputatie van ons bestuur aanwezig was.

Namens het bestuur van KVDEG,

Pierre Schlicher, voorzitter

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.