KNV website header wie is wie

Algemene ledenvergadering 29 juni 2024

Beste leden,

Geachte Leden van de KNV,
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging.
Deze bijeenkomst zal plaats vinden op zaterdag 29 juni as. en wordt gehouden in één van de zalen
van “de Zoete Inval” in Haarlemmerliede.
De bijeenkomst begint om 12.00 uur; inloop vanaf 11.30 uur.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering (ALV) biedt het bestuur u intussen een heerlijke, kosteloze,
lunch aan. Bijgevoegd treft u aan de agenda voor deze bijeenkomst. Uit de opgesomde agendapunten
blijkt, dat de aangekondigde ALV in een aantal opzichten verschilt van de ALV’s die in het verleden
plaats vonden.
Naast agendapunten van meer algemene aard, zal tijdens deze bijeenkomst ook gesproken worden
over de toekomst van onze Vereniging. Het ziet er namelijk naar uit dat op 1 januari 2025 de secretaris
en de penningmeester ons bestuur zullen verlaten. Deze functies zijn absoluut nodig voor het functioneren
van het bestuur; uw bestuur is reeds maanden bezig om deze functies weer bezet te krijgen. Het
resultaat van onze inspanning was negatief.
Als op korte termijn in genoemde vacatures niet kan worden voorzien, resteert opheffing van onze Vereniging.
In verband daarmee rekent het bestuur op een grote opkomst, zodat een eventueel besluit op
een grote draagkracht kan rekenen. Tot slot nog een afsluitende opmerking van meer logistieke aard.
Omdat ons bestuur vooraf een aantal lunches bij het restaurant moet bestellen, willen wij gaarne door
u worden geïnformeerd of u voornemens bent de ALV te bezoeken.
Wij verzoeken u dan ook om zich aan te melden via de bijgevoegde antwoordkaart.
In de hoop u op zaterdag 29 juni as. te mogen ontmoeten, tekent
Esther Blankert, voorzitter KNV

Agenda Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 juni 2024

Aanvang 12.00 uur

1. Opening van de vergadering
2. Vaststellen notulen van 29 april 2023 (2X)
3. Vaststellen Jaarverslag 2023
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie
6. Financieel jaarverslag 2023 van de penningmeester
7. Decharge van de penningmeester en het bestuur
8. Benoeming van twee nieuwe bestuursleden
9. De toekomst van KNV; Verhaal van de Voorzitter
10. Rondvraag
11. Sluiting

Aanmeldformulier Ledenvergadering 2024

Via onderstaand formulier kunt u aangeven of u aanwezig zal zijn op de Ledenvergadering 2024

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.