KNV website header wie is wie

Algemene ledenvergadering 29 April 2023

Beste leden,

Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging.
Deze bijeenkomst zal plaats vinden op zaterdag 29 april as. en wordt gehouden in een van de zalen van “de Zoete Inval” in Haarlemmerliede.
De bijeenkomst begint om 12 uur; inloop vanaf 11.30 uur.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering biedt het bestuur u ondertussen een heerlijke, kosteloze, lunch aan.
De bijgevoegde agenda’s doen u waarschijnlijk wat vreemd aan en vereisen enige toelichting.
Zoals u in deze agenda’s hebt kunnen lezen, wordt de hoofdschotel van deze bijeenkomst gevormd door het bespreken van de statuten.
Deze statuten schrijven voor dat wijziging van de statuten moet geschieden door een vergadering waarop de helft van de leden aanwezig is.
In ons geval betekent dit de aanwezigheid van minstens 50 personen (leden zijn:  leden die dialyseren of getransplanteerd zijn, partner-leden, "vrienden van” en donoren).
Omdat Algemene Ledenvergaderingen doorgaans niet door veel leden worden bezocht, schat uw bestuur in dat de vereiste 50 leden niet aanwezig zullen zijn, waardoor een statutenwijziging tijdens deze vergadering niet kan worden doorgevoerd.
Daarom heeft het bestuur diezelfde dag nog een tweede Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, waarbij het quorum niet van toepassing is.
Wel geldt daarbij dat de statutenwijziging dan met tweederde van de stemmen van de aanwezige leden moet worden aangenomen.
Omdat ons bestuur een aantal lunchen bij het restaurant moet bestellen, willen wij gaarne door u worden geïnformeerd of u het voornemen heeft de Algemene Ledenvergadering te  bezoeken.

Wij verzoeken u  aan te melden via onderstaand aanmeldingsformulier.

.

Agenda Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 april 2023

Aanvang 12.00 uur

1. Opening van de vergadering
2. Notulen van 10 september 2022
3. Jaarverslag 2022
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Financieel jaarverslag 2022 van de penningmeester en begroting 2023
6. Decharge van de penningmeester en het bestuur
7. Beleidsvoornemens en activiteiten 2023
8. Mededelingen vanuit het Niercentrum
9. Statutenwijziging mits als aan quorum is voldaan
10. Communicatie/Nieuwsbrochure en website
11. Rondvraag
12. Sluiting

De onder agendapunten 2,3,5 en 6 opgenomen onderwerpen kunt u vinden in Triangel no 2.

Agenda Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 april 2023

Aanvang 12.45 uur

1.Opening door de voorzitter
2.Statutenwijziging
3.Rondvraag
4.Sluiting

Aanmeldformulier Ledenvergadering 2023

Via onderstaand formulier kunt u aangeven of u aanwezig zal zijn op de Ledenvergadering 2023

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.